Ter Heide is een organisatie die een warme thuis wil zijn voor haar bewoners en een waardevolle plek voor al haar medewerkers die er samen met hen leven en werken.

Ter Heide heeft 6 open opvangplaatsen Klik hier als je geïnteresseerd bent

Geschiedenis van Ter Heide

Periode 1971-1980

Ter Heide wordt officieel opgestart in 1971 als een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI ). Het is de eerste opvangplaats in Limburg voor jongens (0-12j) met een zware mentale beperking. Hiertoe worden in Genk onder de koepel van de IGL (Intercommunale voor hulp aan Gehandicapten in Limburg) vier paviljoenen voor 15 tot 20 kinderen gebouwd en start men met de aanwerving van het eerste personeel.

Er komt ook een klasje BKO ( Bijzonder Kleuteronderwijs ), omdat Ter Heide vanaf het begin resoluut kiest voor een meer pedagogisch model in plaats van het toen gebruikelijke puur medische. En dat werkt.

Ouders en medewerkers slaan enthousiast de handen in elkaar voor dit gezamenlijk project.
Ter Heide groeit snel en al in 1973 volgt de eerste opname in het Semi-internaat.

Ook de kinderen worden groot. Kleuters worden tieners en al snel blijkt dat de erkenning voor kinderen tot 12 jaar ontoereikend is voor de continuïteit van de zorg voor de bewoners. Dat resulteert in 1973-1974 in een nieuwbouw voor 60 tieners op de huidige campus Genk.

Minder dan 5 jaar na haar opstart is de maximumcapaciteit van 120 internen reeds bereikt.

Periode 1981-1990

De jaren 80 staan binnen Ter Heide symbool voor een enorme groei en de daarbij horende dynamiek. Er wordt volop gebouwd. Heel wat nieuwe medewerkers worden aangeworven en nieuwe initiatieven leiden tot nieuwe diensten die dan weer op hun beurt nieuwe gebruiken en tradities introduceren. Zo start in 1980 het Nursingtehuis in Zonhoven.

Op 1 jaar tijd groeit het uit tot een campus voor 120 volwassenen die er permanent kunnen verblijven.

Ter Heide vind je nu dus in twee gemeenten: Genk en Zonhoven. Elke locatie is verdeeld in een aantal buurten die op hun beurt een aantal huizen omvatten. De huizen in Genk tellen elk 15 kinderen en/of tieners, waarvan er enkelen naar school gaan op de campus. In de huizen in Zonhoven wonen telkens 8 tot 10 volwassenen. Die leefgroepen zijn dan nog heterogeen samengesteld. Kinderen en volwassenen met verschillende beperkingen wonen er samen in een zelfde leefgroep.

Dat concept wordt echter onhoudbaar en de noodzaak om de doelgroep van Ter Heide nauwkeuriger en scherper te omschrijven leidt tot een herziene opdracht: de opvang en begeleiding van bewoners met een diep en ernstig meervoudig verstandelijke beperking. Daarvoor heb je nieuwe, meer gespecialiseerde diensten nodig en die komen er dan ook: de pedagogische en de psychomotorische dienst en de deeldiensten kinesitherapie, logopedie en animatie.

Die snelle evolutie en de daaruit voortvloeiende voortdurende materiële uitbreiding zorgen voor de nodige budgettaire spanningen. De oprichting van de "Stuurgroep Reconversie Ter Heide" in 1985 biedt hiervoor een oplossing.

Later, in 1990 zal deze stuurgroep verder werken onder de naam "Gezellen". Het is een werkgroep bestaande uit ouders, vrienden en personeel die via uiteenlopende activiteiten een fundamentele bijdrage trachten te leveren tot de verdere uitbouw van Ter Heide, daar waar de overheid en de inrichtende macht nog niet kunnen voldoen.

Zij maken het mogelijk dat Ter Heide met "eigen middelen" verder kan bouwen aan een 'Woonerf' in Zonhoven en een 'Kinderdagverblijf' voor niet-schoolgaande kinderen in Genk

Periode 1991-2000

Op materieel vlak verloopt alles nu wat rustiger. De aanvankelijk snelle groei zet zich in een trager tempo verder en de lopende projecten worden verder afgewerkt.

In Zonhoven start een dagopvang voor 10 volwassenen. De grote veranderingen gebeuren op organisatorisch vlak.

Het is nu 1994 en de tot nu toe centraal aangestuurde organisatievorm voldoet niet meer. De individuele leefgroepen krijgen het moeilijk om de zeer uiteenlopende zorgvragen van de bewoners in te vullen. Vooral de zorgvragen van bewoners met complexe medische en gedragsmatige problemen leggen een zware druk.

Tijd dus om in te grijpen. Wij kiezen nu in Ter Heide voor een homogene samenstelling van die leefgroepen, waarbij zowel de omgeving als de kennis van de medewerkers aangepast kunnen worden aan de specifieke groep van bewoners waar zij voor staan.

De drie woonomgevingen worden geboren:

  • Woonomgeving 1 staat voor een orthopedagogische woonomgeving, waar een orthopedagogisch leefklimaat centraal staat en waar het accent ligt op integratie en normalisatie.
  • In Woonomgeving 2 moeten bewoners met een medische en paramedische problematiek opgevangen kunnen worden. Revalidatie neemt hierin een belangrijke plaats.
  • Woonomgeving 3 is een gedragstherapeutische woonomgeving. Wij trachten hier met de hulp van verschillende psychologische en psychiatrische modellen bewoners met ernstige gedragsproblemen op te vangen. Die bewoners worden er gescreend en dan naar de geschikte leefgroepen overgeplaatst.

Een dergelijke reorganisatie werkt alleen maar als de organisatiestructuur ook wordt aangepast. Vandaar de oprichting van decentrale "entiteiten", elk met hun eigen leiding.

Naast de omgeving 'Zorg' komt er een omgeving 'Administratie' en een omgeving 'Logistiek'.
Coördinatie en samenwerking worden sleutelwoorden. Dat zie je ook in de samenwerking met de ouders. In 1994 wordt de eerste aanzet gegeven tot het opstarten van de Gebruikersraad.
Het vernieuwde organisatieconcept wordt volledig afgerond in 1996.

De eerste bewoners bereiken nu de tot toen spectaculaire kaap van 50 jaar, iets wat bij de start van Ter Heide niet voor mogelijk werd gehouden.

Dankzij de betere medische zorg worden de bewoners steeds maar ouder en medewerkers moeten zich gaan verdiepen in de specifieke vereisten en vaardigheden voor een passende begeleiding van ouderwordenden.

Ter Heide blijft intussen verder bouwen en verbouwen. Naast de grondige ombouw van een aantal huizen op de campussen in Genk en Zonhoven, gaat alle energie en aandacht naar de bouwwerven in Zuid-Limburg.

In 1996 start Ter Heide met vijf woningen een campus in Borgloon. In 1999 is het, na enige vertraging, de beurt aan Tongeren, met een realisatie van 7 woningen.

Bewoners en medewerkers stromen door naar de nieuwe huizen.

Net voor de nieuwe eeuw om de hoek komt kijken, komt met de inhuldiging van 't Ven in Genk, helemaal verbouwd op maat van de semi-internen, een eind aan het ontwikkelingsplan 1985-2000. Het enige wat we niet hebben kunnen realiseren, is de dagopvang in Zuid-Limburg.

Periode 2001-2010

2001 staat volledig in het teken van het "Organisatie-verbeteringsplan". Eén van de belangrijkste doelstellingen is het aanbrengen van orde binnen onze grote organisatie. Na uitvoerig overleg met ouders en medewerkers kiezen we voor 7 entiteiten die elk aangestuurd worden vanuit een co-sturingsmodel.

De drie woonomgevingen krijgen geleidelijk aan meer inhoudelijke verdieping en wij verfijnen onze doelgroep in tien subgroepen. Op die wijze willen wij ons nog meer gericht toeleggen op de organisatie van die subdoelgroepen. Ook binnen de Zorg herschikken wij onze organisatie om op die wijze het vaak moeilijke campusoverstijgende werken van enkele co-sturingen te vermijden.

In dit jaar wordt op de campus Genk de verbouwing van het laatste huis voltooid. Dit is het sluitstuk van een ambitieus verbouwingsprogramma waarbij het Internaat en het Semi-internaat werden herschapen in een eigentijdse infrastructuur, aangepast aan de noden en behoeften van onze bewoners.

Toch is dit niet het einde van de bouwwerken. Onze bewoners worden gaandeweg ouder en onze infrastructuur moet met deze evolutie rekening houden. Vooral de doorstroom van minderjarigen naar meerderjarigen baart ons zorgen. Nieuwe woningen en een nieuwe polyvalente ruimte zijn nodig en de bestaande woningen dienen aan de gewijzigde leeftijdsgroep aangepast te worden.

In 2007 is de uitbreiding van het Nursingtehuis eindelijk een feit. De campus Zonhoven zal echter nog enkele jaren een bouwwerf blijven.

In 2006 wordt de eerste bewoner met een matig mentale beperking en ernstige gedragsproblemen opgenomen. Een nieuwe doelgroep voor Ter Heide.

In 2007 wordt de dagopvang Borgloon in gebruik genomen, 8 kinderen en 5 volwassenen krijgen hiermee dagopvang in eigen regio.

Periode 2011-NU

Dit nieuwe hoofdstuk wordt geschreven door een nieuw directieteam. Dat zorgt ook voor inhoudelijke veranderingen. Missie en kernwaarden krijgen een vaste plaats binnen de organisatie en de organisatiecultuur en organisatiestructuur worden aangepakt. Een strategisch plan voor de komende jaren is het resultaat en dat werpt al snel vruchten af.

Zo veranderen divisies in woonbuurten en worden managers, tot hun eigen tevredenheid, voortaan coördinatoren of verantwoordelijken. Het lijken maar details, maar het zijn duidelijke voortekenen van een nieuw besturingsmodel dat wil aanzetten tot een betere samenwerking binnen Ter Heide.

Wij trekken ook een nieuwe doelgroep aan: in 2014 wordt in Borgloon een semi-internaat opgericht voor kinderen met autisme en eventuele bijkomende beperkingen.

©2013 Ter Heide | Home | Contact | Vacatures | Privacyverklaring
Website by Brainlane