top of page
Alle leden van de Gebruikersraad en medewerkers van Ter Heide staan samen op een groepsfoto

Gebruikersraad

Ter Heide beschouwt ouders, familieleden en vertegenwoordigers als eerste partners in het waarmaken van onze missie. We betrekken hen daarom actief bij het reilen en zeilen van de organisatie. Daarbij is de Gebruikersraad, met vertegenwoordiging van ouders uit alle woonbuurten, een eerste aanspreekpunt. De Gebruikersraad zoals hij nu bestaat, is gegroeid uit de betrokkenheid van ouders bij hun kinderen in de organisatie. Al sinds het prille begin voelden ouders zich zeer nauw betrokken bij Ter Heide. In de beginjaren werd beroep gedaan op de ouders voor diverse klussen, onder het motto: doorduwen en bijeen blijven; handen uit de mouwen steken! Uit deze eerste contacten met de ouders ontstond het Oudercomité.

Oudercomité

Het Oudercomité

Het Oudercomité groeide in de loop van de jaren organisch. Het fungeerde niet enkel als organisator van feesten, als tuiniers en bouwers van nieuwe woonhuizen, maar was ook de spreekbuis van alle ouders met betrekking tot het beleid. Onder de bezielende leiding van Godfried Vaes werden tal van initiatieven genomen: ideeën uitwisselen met andere instellingen, kaart- en kienavonden organiseren, het jaarlijks bal in de Lorka op poten zetten ... Er werd hard, maar bovenal met het hart gewerkt voor het welzijn van zonen, dochters en familieleden.

Gebruikersraad

De Gebruikersraad

Het bestaande Oudercomité werd, naar de richtlijnen van het VAPH, in 1995 officieel omgedoopt tot 'Gebruikersraad' en er kwamen verkiezingen. Sommige leden bleven kandidaat en er kwamen nieuwe leden bij. Elke vier jaar vinden nieuwe verkiezingen plaats en mag men zich (opnieuw) kandidaat stellen. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook buiten 'verkiezingstijd’!

De Gebruikersraad vergadert vier keer per jaar en behandelt allerlei thema's die ouders aanbelangen en die ook door henzelf aangebracht kunnen worden. Dit gaat van kwaliteit van de zorg, het eten en de was, tot meer actuele thema's (woon- en leef kosten, persoonsvolgende financiering), nieuwe tendensen, nieuwe wetgevingen etc. Bij deze vergaderingen zijn ook steeds de directie en de sociale dienst van Ter Heide aanwezig. Zij lichten de leden op hun beurt in over het huidige beleid en brengen hen op de hoogte van het toekomstig beleid.

Openheid

Openheid, respect en constructieve kritiek

De leden van de Gebruikersraad kunnen er hun bedenkingen en vragen kwijt. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden. Vanuit Ter Heide krijgen de leden alle informatie die ze vragen. Deze sfeer van openheid, onderling respect en waardering, het kennen van de wederzijdse bezorgdheden en deze meenemen in de zorg voor de bewoners, zijn zeer belangrijk om te komen tot een goede 'zorg in dialoog'. Het jaarverslag en financieel verslag worden daarom ook aan ieder lid bezorgd en in de vergadering besproken.

De laatste jaren vinden ook meer jonge ouders en een steeds groter aantal broers en zussen hun weg naar de Gebruikersraad. Een grotere betrokkenheid bij de werking van Ter Heide kan alleen maar ten goede komen aan onze bewoners. Om goed te zorgen voor personen met een beperking, is feedback van ouders en familieleden essentieel. Van ouders wordt verwacht dat ze ook (constructief) kritisch zijn. Ze spuien zeker geen kritiek om de kritiek, maar de werking van Ter Heide van nabij mogen en kunnen volgen, is voor velen een geruststelling. Door de grote betrokkenheid zien leden Ter Heide niet zozeer als de plaats waar hun kind, broer, zus of familielid verblijft en begeleid wordt, maar veel meer als een tweede thuis waar zij zich ook meer en meer 'thuis' voelen.

Wil je meer te weten komen over de Gebruikersraad?

Dan kan je steeds contact opnemen met een van de voorzitters.

Voorzitter 1

Voorzitter 2

Voorzitter 3

bottom of page